الخضار

OctoFrost's IQF freezing tunnels work delicate on vegetables like broccoli, spinach or asparagus, because they require the most gentle handling not to get damaged. Also, this IQF technology is effective even for solid vegetables like beans, mushroom, peas, brussels sprouts and carrots. Here is how OctoFrost's IQF works for vegetables: 

OctoFrost™ Frozen - IQF Broccoli 

https://www.youtube.com/watch?v=wttPihqtcp8&index=25&list=PLmW2hSgKWrFwlClRs196BC1zVqvJrmEVM

OctoFrost™ Frozen - IQF Cauliflower 

https://www.youtube.com/watch?v=FZPqH5depa0&list=PLmW2hSgKWrFwlClRs196BC1zVqvJrmEVM&index=49

OctoFrost™ Frozen - IQF Diced and Sliced Onion

https://www.youtube.com/watch?v=N46LZfr4PkI&list=PLmW2hSgKWrFwlClRs196BC1zVqvJrmEVM&index=43

OctoFrost™ Frozen - IQF Diced Tomatoes 

https://www.youtube.com/watch?v=s25dtfzG24E&list=PLmW2hSgKWrFwlClRs196BC1zVqvJrmEVM&index=42

OctoFrost Frozen - IQF Diced Potatoes 

https://www.youtube.com/watch?v=DqQ7VdTb_Y4&list=PLmW2hSgKWrFwlClRs196BC1zVqvJrmEVM&index=62

OctoFrost™ Frozen - IQF Crinkled Carrots

https://www.youtube.com/watch?v=5_ndu3Djky8&index=44&list=PLmW2hSgKWrFwlClRs196BC1zVqvJrmEVM

OctoFrost™ Frozen - IQF Crinkled Turnip

https://www.youtube.com/watch?v=xea0I4A_muA&list=PLmW2hSgKWrFwlClRs196BC1zVqvJrmEVM&index=41

OctoFrost™ Frozen - IQF Brussel Sprouts 

https://www.youtube.com/watch?v=L0PcNGUZoY0&list=PLmW2hSgKWrFwlClRs196BC1zVqvJrmEVM&index=45

OctoFrost™ Frozen - IQF Root Celery

https://www.youtube.com/watch?v=L89SbTWeLtQ&list=PLmW2hSgKWrFwlClRs196BC1zVqvJrmEVM&index=46

OctoFrost™ Frozen - IQF Turnip 

https://www.youtube.com/watch?v=B2Ncv2Iauew&list=PLmW2hSgKWrFwlClRs196BC1zVqvJrmEVM&index=47

OctoFrost™ Frozen - IQF Champignons

https://www.youtube.com/watch?v=WZUqkChXbs4&index=48&list=PLmW2hSgKWrFwlClRs196BC1zVqvJrmEVM

OctoFrost™ Frozen - IQF Parsley 

https://www.youtube.com/watch?v=2lOSeWbZpd4&index=50&list=PLmW2hSgKWrFwlClRs196BC1zVqvJrmEVM

OctoFrost™ Frozen - IQF Sliced Zucchini 

https://www.youtube.com/watch?v=8omUtMxlE_Y&index=2&list=PLmW2hSgKWrFwlClRs196BC1zVqvJrmEVM

OctoFrost™ Frozen - IQF Green beans

https://www.youtube.com/watch?v=SL4zqfrG6rw&list=PLmW2hSgKWrFwlClRs196BC1zVqvJrmEVM 

OctoFrost™ Frozen - IQF Edamame in China

https://www.youtube.com/watch?v=j9vd07ZIDQI&list=PLmW2hSgKWrFwlClRs196BC1zVqvJrmEVM&index=22

OctoFrost™ Frozen - IQF Mushroom 97% 

https://www.youtube.com/watch?v=DavOa_Nv7eQ&list=PLmW2hSgKWrFwlClRs196BC1zVqvJrmEVM&index=26

OctoFrost™ Frozen - IQF Edamame

https://www.youtube.com/watch?v=62S5qU61pZU&t=1s&list=PLmW2hSgKWrFwlClRs196BC1zVqvJrmEVM&index=90

OctoFrost™ Frozen - IQF Peas

https://www.youtube.com/watch?v=8Vn1Xh6kQnw&list=PLmW2hSgKWrFwlClRs196BC1zVqvJrmEVM&index=69