ปลาตัวเล็ก

OctoFrost™ Frozen - IQF Herring 

https://www.youtube.com/watch?v=aEPGbVN2fUU&index=55&list=PLmW2hSgKWrFwlClRs196BC1zVqvJrmEVM