มันฝรั่ง

OctoFrost Frozen - IQF Diced Potatoes 

https://www.youtube.com/watch?v=DqQ7VdTb_Y4&list=PLmW2hSgKWrFwlClRs196BC1zVqvJrmEVM&index=62