แอปเปิ้

OctoFrost™ Frozen - IQF Diced Apples

https://www.youtube.com/watch?v=o-tCgIQ0_hc&index=51&list=PLmW2hSgKWrFwlClRs196BC1zVqvJrmEVM