การให้สินเชื่อ

เราสามารถจัดหาสินเชี่อระยะเวลา 3-5 ปีโดยการสนับสนุนของ Swedish Export Finance Authority (EKN) โดยมีเงื่อนไขเบื้องต้นดังนี้

  • บริษัทระดับสากลของท่านต้องประกอบธุรกิจมาอย่างน้อย 3 ปี

  • งบดุลและงบกำไรขาดทุนปีล่าสุด แสดงให้เห็นผลประกอบการที่ดี

  • สินเชื่อจะต้องเป็นไปตามการอนุมัติจาก EKN

โปรดติดต่อกับเราเพื่อสมัครสินเชี่อจาก EKN