บลูเบอร์

OctoFrost™ Frozen - IQF Blueberries

https://www.youtube.com/watch?v=qous8AWlqZs&list=PLmW2hSgKWrFwlClRs196BC1zVqvJrmEVM&index=20